81 / 100

Vi tilbyr konkurransedyktige priser hos kiropraktor og på våre andre behandlinger

Det finnes per i dag ikke en fast kiropraktor pris for oslo som helhet. Prisene er regulert av hver enkelt klinikk. Her kommer våre priser på kiropraktor (og annen behandling) på klinikken.

Prisliste: 

Førstegangskonsultasjon inkludert behandling: 

Kiropraktor 750 kr
Osteopat 950 kr
Fysioterapeut 850 kr
Førstegangskonsultasjon hos kiropraktor og fysioterapeut T. Thomassen 900 kr
Studentrabatt 150 kr (rabatt) med gyldig studentbevis
Crossfitmedlemskap som studenter

Oppfølgende behandling:

Kiropraktor 490 kr
Osteopat 650 kr
Fysioterapi 650 kr
Tillegg
Trykkbølge 200 kr
Trykkbølge 2 omr 150 kr
Ultralydundersøkelse 300 kr
Sykemelding 150 kr
Henvisning 150 kr
Journalutskrift 50 kr
Epikrise pr A4 side 200 kr
Øvelser PDF/ elektronisk 50 kr
Terminalgebyr 5 kr
Fakturagebyr 100 kr

Dersom det er mer enn 1 år siden sist du var hos oss foretar vi alltid en ny undersøkelse i tillegg til behandling: Dette koster 600 kr hos kiropraktor og 750 hos osteopat og fysioterapeut.

Det er 1 times gratis parkering i P-huset under klinikken

Alle autoriserte kiropraktorer med avtale hos Helfo får 65 til 160 kr i dekning hos NAV.  NB! dette er allerede trukket fra i prisen. For mer informasjon se Helfo sine sider her: Kiropraktor pris

Kiropraktikk er per i dag (august 2020) ikke en del av frikortsordningen.

Les også våre andre innlegg:

Kiropraktor pris

Hva blir prisen til slutt?

Behandling og kiropraktor pris – helsenorge.no

Se hva Helfo skriver på sine egne sider om emnet:

«Helfo utbetaler stønad etter fastsette takster, mens kiropraktoren har fri prissetting. Stønaden frå Helfo ugjer berre ein liten del av dei totale kostnadane for deg som er pasient.

Helfo gir ein stønad på 148 kroner for førstegongs undersøking, deretter 68 kroner for kvar av dei andre behandlingane du har krav på refusjon for. Desse skal automatisk trekkast frå rekninga du får frå kiropraktoren. Helfo gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor

Betaling for behandling i utlandet

Dersom du vil til få utført undersøking eller behandling hos kiropraktor i EU/EØS-området, kan du ha rett til å få refundert noen av utgiftene dine.

Utgreiing hos kiropraktor

Når du kjem til ein kiropraktor fortel du med eigne ord kva problemet er. Då vil kiropraktoren stille nokre spørsmål for å finne ut korleis symptoma heng saman og kva  årsaken til problema kan vere.

Kiropraktoren kan også spørje deg om eventuelle

 • sjukdommar og skader du har hatt før
 • medisinar du tek
 • belastningar i heimen og på arbeidsplassen din

Kiropraktoren vil sjekke kor godt du kan bevege ledd og musklar, og om nervesystemet fungerer som det skal. I tillegg vil kiropraktoren leite etter smertekjelder i kroppen din og sjekke om nokre av ledda dine har låst seg.

Behandling hos kiropraktor

Kiropraktorar er ofte forbundne med leddmanipulasjonsbehandling, men kiropraktorar nyttar varierte behandlingsmetodar som

 • behandling av blautvev
 • heimmeøvingar
 • trykkbølge
 • behandling med nål

Det finnes fleire oversiktsstudiar som peikar på ein klinisk effekt av manipulasjon av mellom anna

 • ryggsmerter
 • nakkesmerter
 • hovudpine
 • astma
 • svimmelheit
 • sengevæting
 • kolikk hos spedborn

Derimot manglar det framleis studiar som syner at denne behandling er betre enn andre manuelle behandlingsformer. I tillegg er fleire studiar utført på små grupper, og det er vanskelig å trekke generelle konklusjonar av resultata.

Norske forskingsinstitusjonar og europeiske forskingsgrupper har publisert retningsliner på behandling av fleire av diagnosane der behandlinga ser ut til å ha en viss klinisk effekt.

Tilvising til kiropraktor

Du treng ikkje tilvising (henvisning) frå lege for å få behandling hos kiropraktor og deretter rett til stønad frå Helfo.

Kiropraktoren kan vise deg vidare til legespesialist, røntgen og fysioterapeut.

Kiropraktoren kan òg gi sjukemelding i ein periode på inntil 12 veker.

Utdanning og krav til kiropraktorar

​Kiropraktikk er praktisert i Noreg sidan 1922, og er per i dag ein del av primærhelsetenesta.  Kiropraktorutdanninga er ikkje tilgjengeleg  i Noreg, men er i nokon land ei femårig universitetsutdanning på mastergradsnivå, etterfølgt av eitt år obligatorisk turnusteneste hos ein godkjent kiropraktor.

Kiropraktorar er som anna helsepersonell i Noreg bunde av kravet om at arbeidet deira er fagleg forsvarleg, slik det er omtala i helsepersonelloven og kiropraktorforskrifta.

I Noreg må ein vere autorisert av Helsedirektoratet for å kunne kalle seg kiropraktor»

For mer informasjon følg lenken: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-kiropraktor